Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Charakteristika služby

PopisZpůsob poskytováníZahrnuje služby CenaPoznámka
podpora při zavádění, provozu a rozvoji aplikačního software a uživatelů zákazníka
 • Centrum podpory (online)
 • email (kolektor)
 • telefonická podpora (hotline)
 • podpora na místě (u zákazníka nebo ve firmě)
 • vzdálená podpora (online)
 • instalace v základním nastavení
 • agilní implementace
 • implementační projekt
 • školení
 • konzultace
 • provozní podpora
jednotlivé služby nebo předplacené balíky služeb, cena podle rozsahu sjednaných služeb 

Detaily služby

PoC (Proof of Concept)

PoC je ověření použitelnosti nějakého konceptu, produktu nebo služby v praxi. Obvyklým cílem je zvolit vhodnou dílčí část produktu nebo služby a demonstrovat její proveditelnost či použitelnost přímo v IT prostředí organizace zákazníka. Takovým cílem může být například zpřístupnění systému zákazníkovi a jeho naplnění vzorkem reálných dat zákazníka. Detaily služby.

Předimplementační analýza

Předimplementační analýza je základní částí implementačního projektu. Dobře provedená analýza odhalí rizika budoucí implementace, upřesní požadavky a očekávání všech skupin uživatelů včetně nákladového ocenění. Pomůže rozčlenit postup implementačního projektu do jednotlivých kroků tak, aby každý krok přinesl konkrétní výsledky a splnil nastavené cíle. Detaily služby.

Implementační projekt

Implementační projekt zahrnuje práce potřebné ke zprovoznění systému v požadovaném rozsahu funkcí od zahájení až k předání do užívání – zprovoznění, konfiguraci a nastavení systému, převody dat, konzultace i úpravy funkcí včetně vedení projektu a dokumentace v dohodnutém rozsahu. Výchozím dokumentem pro implementační projekt je podrobná specifikace požadavků. Implementační projekt probíhá podle zásad projektového řízení a je veden manažerem projektu. Detaily služby.

Agilní implementace

Agilní implementace využívá zjednodušené metodiky pro postupný rozběh požadovaného řešení bez nutnosti podrobné specifikace požadavků. Agilní implementace umožňuje, aby zákazník dosáhl svého cíle v co nejkratším čase a za optimálních nákladů. Výchozí podmínkou je, že zákazník má jasno ve svých cílech a jejich prioritách. Agilní implementace probíhá v režimu řízení požadavků přes Centrum podpory a je zajišťována formou balíků služeb (HR plus Starter Pack, HR plus Application Pack, …). Detaily služby.

Školení

Školení je základní součástí procesu zavádění informačního systému. Poskytujeme specializované školení pro různé typy pracovníků v potřebném rozsahu - školení členů pracovního týmu, školení správců aplikací, školení správců systému a školení uživatelů jednotlivých aplikací. Školení probíhá přímo v prostorách vaší společnosti, s vaším systémem a nad vašimi daty.

Rozšířená podpora

Rozšířená podpora je zaměřena na předcházení provozním problémům a na jejich řešení. Pomáhá najít nejlepší způsob využití produktů a zajistit maximální prospěch z investic do HR systému.

Rozšířená podpora pokrývá služby:

 • Audit provozu produktů
 • Monitorování činnosti produktů
 • Monitorování optimálního nastavení produktů
 • Kontroly konzistence a integrity dat
 • Konzultace k produktům
 • Konzultace k pracovním postupům
 • Provozní podpora
 • Plánovaná pohotovost

Konzultace

Konzultace jsou poskytovány nad rámec balíků služeb. Například rozhodne-li se zákazník přehodnotit v rámci zavádění systému HR plus UNI proces odměňování pracovníků, nebo si potřebuje ujasnit možnosti nastavení jiného, námi dodaného software (Orgplus, OrgPlus Enterprise, Planning@work, ...) poskytneme po dohodě odborné konzultace v odpovídajícím rozsahu.  Konzultace pokrývají tyto oblasti:

 • Konzultace k přípravě obsahů (popisy práce, hodnocení, odměňování, ...) 
 • Konzultace k nastavení pracovních postupů a procesů.

Konfigurační a další služby

Změny v nastavení systému stejně jako hromadná obsluha a údržba dat mohou být prováděny náležitě vyškoleným pracovníkem zákazníka. Některý zákazník však dává přednost tomu, aby konfigurační a další služby zajišťoval dodavatel. Tato kategorie služeb zahrnuje jednak provedení změn konfigurace (nastavení) sytému na vyžádání a jednak služby řešení ad-hoc požadavků, které se vyskytnou během provozu systému 

 • Správa uživatelů
 • Nastavení přístupů a rolí.
 • Nastavení systému podle požadavků (číselníky, menu, stránky, ).
 • Vytváření provozních příruček pro uživatele
 • Příprava specifických výstupů včetně výstupů do mezd
 • Upload zákaznických dat
 • Příprava a vyhodnocení anket
 • Prošetření nahlášených problémů v datech
 • Kontroly dat.
 • Importy libovolných dat a hromadné aktualizace dat

Balíky služeb

Služby poskytované k systému HR plus pomáhají zákazníkovi dosáhnout optimálního způsobu využívání systému v co nejkratším čase a zajistit tak maximální prospěch z investic do HR plus.

Pro zajištění hladkého nasazení specifické aplikace / oblasti / funkčnosti systému do života organizace poskytujeme balíky služeb. Cena balíku služeb zahrnuje speciální slevu sazby jednotlivých služeb oproti ceníku (v rozpětí 10% - 35%). Pokud není výslovně ujednáno jinak, čerpání služeb poskytovaných v rámci balíku probíhá podle předem stanoveného harmonogramu a s využitím metodiky Agilní implementace. Převzetí poskytnuté služby v předem dohodnutém rozsahu stvrzuje zákazník podpisem výkazu práce.

Pro podporu provozu poskytujeme rozšiřující balík služeb podpory. Cena balíku služeb zahrnuje speciální slevu sazby jednotlivých služeb oproti ceníku (v rozpětí 10% - 35%).Platba za rozšiřující balík služeb podpory zvoleného rozsahu je jednorázová, čerpání služeb probíhá postupně podle jednotlivých požadavků zákazníka.  

Objednávky balíků služeb, jejich dodávky a případné reklamace čerpaných a dodaných služeb jsou řešeny přes Centrum podpory.  

HR plus Starter Pack

Balík služeb určený pro základní konfiguraci systému HR plus.

 • Zpřístupnění služby HR plus
 • Základní školení v ovládání systému
 • Školení správce modulu Organizace a lidé v rozsahu správy kmenových dat včetně základního nastavení
 • Základní školení správce systému včetně prvotního naplnění zákaznickými daty pomocí datové pumpy

HR plus Application Pack

Balík služeb určený pro zákaznické nastavení specifické aplikace / oblasti systému HR plus.

 • Analýza specifické aplikace / oblasti HR (hodnocení, odměňování, nábor, docházka, popisy práce, …)
 • Nastavení přístupů, číselníků, schvalovacích workflow, menu, stránek, … podle podkladů zákazníka
 • Základní školení správce příslušné aplikační oblasti 
 • Provozní podpora při náběhu do provozu

HR plus Design Pack

Rozšiřující balík služeb pro zákaznické nastavení vzhledu uživatelského rozhraní

 • nastavení vzhledu systému na základě podkladů zákazníka

HR plus Security Pack

Rozšiřující balík služeb zajišťující aplikaci bezpečnostních prvků podle požadavků zákazníka

 • nastavení bezpečnostních prvků a integrace do IT prostředí zákazníka

HR plus Project Pack

Rozšiřující balík služeb vhodný pro rozsáhlejší implementace systému

 • zajištění implementace systému s podporou metodiky projektového řízení

HR plus Support Pack

Rozšiřující balík služeb podpory při provozu implementovaných modulů a funkcí HR plus

 • Konzultace k produktům a pracovním postupům
 • Správa uživatelů
 • Nastavení přístupů a rolí
 • Nastavení produktů podle požadavků
 • Prošetření nahlášených problémů v datech
 • Kontroly dat
 • Hromadné aktualizace dat

 

 • No labels